این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: راهنمای نگارش چکیده مقاله: دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (پدر نثر فارسی)


ر

چکیده را در این فرمت نمونه و فایل وُرد و با همین سربرگ، بگنجانید

عنوان چکیدة مقاله(14 B Titr): وسط چین

نام و نام خانوادگی نویسندة اوّل[1]، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم[2](B Louts13 بولد): وسط چین

نام دانشگاه و یا نام مرکز آموزشی و یا پژوهشی(B Louts12 بولد): وسط چین

 

متن چکیده: B Louts13 نازک؛  حداکثر 220 واژه؛ در یک صفحه؛  کل چکیده در یک بند؛ با ماهیّت علمی- پژوهشی؛ اصالت و نوآوری؛ دستاورد اصیل پژوهشی نویسنده/ نویسندگان؛ ارسال فقط با فایل Word 2007؛ ابعاد: قطع وزیری (چکیده را در همین فایل وُرد که تقدیم شدهاست و با همین سربرگ، بگنجانید)؛ فاصله بین سطرها: یک سانتی متر/ single؛ رعایت اصول نگارشی مراکز دانشگاهی و «دستور خط فارسی» مصوّب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی؛ رعایت فاصله­ها و نیم فاصله­ها؛ رعایت نشانه­های درست نقطهگذاری؛ بهرهگیری از «ۀ» برای نقشنمای اضافۀ واژههای مختوم به «ه» غیر ملفوظ؛ مانند: نظریۀ ادبی؛ رعایت کاربرد تشدید در واژه­ها؛  بدون ذکر منابع و مآخذ در چکیده؛ دارای بیان مسئله، ضرورت­ و اهمیّت تحقیق، روش و هدف­های تحقیق و دستاوردهای تحقیق (بدون عنوان­های فرعی)؛ نام کتابها در متن چکیده: ایتالیک (ایرانیک) نازک.

واژه­های کلیدی (B Louts13بولد): بین 3 تا 6 واژه، بین واژهها ویرگول، در پایین چکیده، (B Louts12 نازک).

 

[1] . عنوان دانشگاهی نویسندۀ اوّل (مشخصات دانشجویی/یا رتبۀ دانشگاهی، نام دانشگاه): رایانامهB Louts10 نازک

[2] . عنوان دانشگاهی نویسندۀ دوم (مشخصات دانشجویی/یا رتبۀ دانشگاهی، نام دانشگاه): رایانامه B Louts10 نازک

دستور العمل
چکیده فارسی
دستور العمل
مقاله فارسی
دستور العمل
چکیده انگلیسی
دستور العمل
مقاله انگلیسی
فونت های
مورد نیازفایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.1)