این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: محورهای همایش: دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (پدر نثر فارسی)


موضو ع های پیشنهادی دوازدهمین همایش بین المللی  بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

آبان 1401

___________________________________________________

با تاکید بر کاربرد آموزه های فرهنگیِ تاریخ بیهقی و نثر فارسی در دورة معاصر

___________________________________________________

 1. نقد و تحلیل جنبه های هنری، زیبا شناسی و پژوهش های بلاغی تاریخ بیهقی؛
 2. پژوهش های سبک شناسی سنتّی، سبک شناسی ساختاری و سبک شناسی لایه ای تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 3. جایگاه داستان پردازی تاریخ بیهقی در نثر کلاسیک فارسی؛
 4. روایت و روایت شناسی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 5. تاثیر و جایگاه تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی درروند نثر فارسی؛
 6. بیهقی پژوهی و بیهقی پژوهان در ایران و جهان و جایگاه تاریخ بیهقی درحوزة ایران شناسی و در زبان های دیگر؛
 7. بررسی ها و پژوهش های تاریخی- جغرافیایی تاریخ بیهقی؛
 8. آسیب شناسی پژوهش های علمی و ادبی بیهقی پژوهی و تاریخ بیهقی؛
 9. پژوهش های همزمانی و درزمانی تاریخ نگاری و تاریخ بیهقی؛

10. تبیین ادبیّت متن تاریخ بیهقی و متون نثر کلاسیک فارسی؛

11. گفتمان مشروعیّت و هژمونی قدرت در تاریخ بیهقی و متون نثر کلاسیک فارسی؛

 1. مطالعات میان رشته ای تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی و پژوهش های جامعه شناسی، علوم سیاسی،  حقوقی و جرم شناسی، جغرافیا، معماری و....؛
 2. بررسی رویکردهای نوین تاریخ پژوهی در تحلیل و فهم متن های تاریخی- ادبی؛
 3. تحلیل گفتمان انتقادی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 4. نشانه- معناشناسی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 5. روش فهم اندیشه سیاسی در تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 6. تحلیل جنبه های نمایشی و ادبیات دراماتیک تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 7. مطالعات فرهنگی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 8. تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی، به مثابة سرمایه های فرهنگی و نمادین؛
 9. پژوهش های تطبیقی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 10. ضرورت برپایی«موزه نثرفارسی»و جایگاه تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی در این گنجینة ارزشمند؛

و.......................................
فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.1)